Kinkekaardi kasutus- ja tellimistingimused

Ilukaart on kinkekaart (Kinkekaart), mis on maksevahend, mille väljastab SalonLife OÜ ja mida Kasutaja kasutab Salongilt enne Aegumiskuupäeva ostetavate iluteenuste eest maksmiseks. Kinkekaarti võib kasutada mitu korda, ühe või mitme Salongi juures, kuni selle Nimiväärtuse kulutamiseni või kuni Aegumiskuupäevani.

Käesolev Kinkekaardi kasutamise eeskiri reguleerib SalonLife OÜ poolt välja antavate Kinkekaartide väljastamise, ringluse ja kasutamisega seotud tingimusi ja toiminguid ning on kohustuslik kõigile Kliendikaardiga seotud Klientidele, Kasutajatele ja Salongidele.

1

TERMINID

Kinkekaart on SalonLife OÜ poolt väljastatav elektrooniline maksekaart, mis kannab individuaalset numbrit ning mida kasutatakse piiramatu arvu Ostude eest tasumiseks Salongis Nimiväärtuse summas.

Aegumiskuupäev märgib viimast päeva (kaasa arvatud), mil Kinkekaarti võib Salongis Ostu eest maksmiseks kasutada. Aegumiskuupäev on märgitud digitaalsele Kinkekaardile, mis tuleb kaasa iga Ilukaardi ostuga, kuid ei ole eraldi välja toodud metallkinkekaardil.

Saldo on Kinkekaardil oleva elektroonilise raha summa, st osa Nimiväärtusest, mida ei ole veel Ostude eest tasumiseks kasutatud.

Nimiväärtus on rahasumma, mille Klient maksab Väljastajale või Edasimüüjale samas väärtuses Kinkekaardi eest. Nimiväärtus on märgitud digitaalsele Kinkekaardile, kuid ei ole eraldi välja toodud metallkaardil.

Metallkaart on alias digitaalsest kinkekaardist, kuhu on graveeritud ilukaardi kinkekaardi kood. Metallkaardil ei ole märgitud Nimiväärtust ega Aegumiskuupäeva, kuid Metallkaardilt oleva koodi alusel on võimalik seda pärida, saates taotluse info@salon.life emailile.

Väljastaja on SalonLife OÜ, mis on registreeritud Eesti äriregistris registrinumbriga 16520629 ning mille registreeritud asukoht on Maarki 19/21, Tallinn 10145.

Edasimüüja on SalonLife OÜ poolt volitatud isik, kes müüb Väljastaja nimel Kinkekaarte ja esindab Väljastajat suhetes Kinkekaardi Klientide ja Kasutajatega.

Kasutaja on isik, kes Kinkekaarti kasutab.

Teenuste hinnakiri on Väljastaja poolt kinnitatud tasud, mis kehtivad Kinkekaardiga seotud teenustele. Teenuste hinnakiri on Eeskirja lahutamatu osa ning see on nähtav salonlife.com domeenil.

Klient on üksikisik, juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes ostab Väljaandjalt Kinkekaardi e-poest või Edasimüüjalt.

Ostu autoriseerimine on elektrooniline andmevahetusprotsess, mille tulemuseks on Saldo vähenemine summa võrra, mis on võrdne Ostusummaga, tingimusel, et Kinkekaart kehtib ja et Saldo on sellise Ostu tegemiseks piisav.

Ost on iluteenuste ostmine Salongis, tasudes selle eest osaliselt või täielikult Kinkekaardiga.

Salong on isik, kes on Väljastajaga sõlminud lepingu Kinkekaartide aktsepteerimiseks maksevahendina teenuste eest, mida Salong pakub.

2

KINKEKAARTIDE LIIGID

2.1.

Kinkekaarte on erineva disaini ja Nimiväärtusega.

2.2.

Väljastaja müüb Kinkekaarte Nimiväärtusega 25 EUR kuni 250 EUR.

2.3.

Klient sisestab soovitud Nimiväärtuse Kinkekaardi ostmisel või tellimisel. Nimiväärtus on märgitud digitaalsele Kinkekaardile.

2.4

Kinkekaardile ei ole võimalik raha juurde laadida.

2.5

Kinkekaardi Saldot ei ole võimalik vahetada raha vastu.

3

KINKEKAARTIDE OSTMINE

3.1.

Väljastaja müüb Kinkekaarte SalonLife e-poes www.salonlife.com/ilukaart

32.

Kinkekaartide ostmine:

3.2.1.

Kinkekaardi ostmiseks peab Klient pöörduma käesolevas Eeskirjas määratletud Kinkekaartide ostukohtades Väljastaja poole, tasuma valitud Nimiväärtuse ja täitma muud ette nähtud nõuded.

3.2.2.

Uue Kinkekaardi Nimiväärtust ei saa katta olemasoleva Kinkekaardi Saldost.

3.2.3.

Väljastaja väljastab Kinkekaardi Kliendile, kui on saanud makse Nimiväärtuse eest sularahas või kinnituse maksekaardi väljastanud pangalt, et kaardi kontolt on broneeritud raha Nimiväärtuse tasumiseks.

3.2.4.

Väljastaja väljastab Kliendile arve, mis kinnitab, et Nimiväärtus on makstud, sh nimiväärtuse summa ja muu teave, mis on ette nähtud Eesti Vabariigi seaduste ja eeskirjadega.

3.2.5.

Enne Kinkekaardi Kliendile väljastamist trükitakse digitaalsele Kinkekaardile Nimiväärtus.

3.2.6.

Saades Väljastajalt Kinkekaardi, peab Klient kohe kontrollima, kas Kinkekaardil märgitud Nimiväärtus ja summa Kliendile väljastatud arve on samad kui Kliendi poolt makstud Nimiväärtus. Kui Klient tuvastab lahknevusi, peab ta sellest viivitamata teavitama Klienti teenindanud Väljastaja esindajat (e-poe ostu puhul teavitama juhtumist viivitamatult saates selgitustega e-kirja aadressile info@salon.life)

3.2.7.

Kui Kinkekaart on juba Kliendile väljastatud, ei saa selle Nimiväärtust enam muuta.

4

KINKEKAARTIDE TELLIMINE

4.1.

Kinkekaardi tellimust esitades täidab Klient e-poes vajalikud infoväljad sh Kinkekaardi Nimiväärtuse, Kujunduse, lisateenused ja muu teabe, mida Väljastaja küsib.

4.2.

Väljastaja esitab tellimuse põhjal Kliendile tellimuse kinnituse/arve ja saadab selle Kliendi poolt esitatud elektronposti aadressile.

4.3.

Kliendi poolt esitatud tellimus Kinkekaardile muutub Kliendi jaoks siduvaks, kui Klient tasub vastava arve.

4.4.

Klient on kohustatud arve tasuma 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates arve kuupäevast. Kui Klient ei tasu arvet märgitud tähtaja jooksul, on Väljastajal õigus Kliendi esitatud tellimus tühistada.

4.5.

Kinkekaartide tellimused täidetakse 5 (viie) tööpäeva jooksul alates Väljastaja esitatud arve tasumisest.

4.6.

Väljastaja täidab ainult sellised Kinkekaartide tellimused, mis on täielikult tasutud.

4.7.

Ostja saab tellitud Metallkaardid kätte tellimuse vormistamisel valitud pakiautomaadist. Tavalised ehk digitaalsed Kinkekaardid saadetakse tellimuse vormistamise järel Kliendi poolt saadetud eposti aadressile vaid digitaalsel kujul.

4.8.

Kõik käesoleva teenusega seotud arved koostatakse elektrooniliselt ja need kehtivad ilma allkirjastamata.

5

LISATEENUSED JA TEENUSTASUD

5.1.

Kinkekaardi ostmisel võib Klient valida välja ja osta Teenuste hinnakirjas märgitud hinnaga Väljastaja poolt pakutava Kinkekaardi disaini ja pakendi (ümbris, karp vms).

5.2.

Kinkekaardi ostmisel võib Klient pikendada Kinkekaardi kehtivusaega 6 kuu asemel 18 kuu peale.

5.3.

Metallkaardi ostmisel e-poest lisandub tellimusele ka transpordikulu.

5.4.

Kõik lisateenuste hinnakirjad on välja toodud ostmise hetkel e-poes.

6

KINKEKAARTIDEGA TEHTAVAD OSTUD

6.1.

Kinkekaarte saab kasutada Salongis ainult iluteenuste eest maksmiseks.

6.2.

Iga inimene, kel on Kinkekaart, võib seda Ilukaarti aktsepteerivas Salongis iluteenuste eest tasumiseks kasutada.

6.3.

Kinkekaarte Ostude eest maksevahendina aktsepteerivad Salongid ja Edasimüüjad ei ole kohustatud kontrollima, kas Kasutaja on Kinkekaardi õigusjärgne Kasutaja ega seda, kuidas Kasutaja Kinkekaardi sai, ega Kasutaja õiguslikku alust Kinkekaardi kasutamiseks.

6.4.

Kinkekaarte saab kasutada ainult Salongis kohapeal.

7

SALONGID, KUS KINKEKAARTE KASUTADA SAAB

7.1.

Kinkekaarte saab kasutada iluteenuste eest tasumiseks Salongis ainult juhul, kui kõik järgnevad punktid on täidetud:

7.1.1. Salong on sõlminud Väljastajaga lepingu Kinkekaartide aktsepteerimiseks.

7.1.2. Salong tegutseb Eestis.

7.1.3. Ilukaardiga makstakse ainult iluteenuste, kuid mitte ilutoodete, eest.

7.1.4. Salong kasutab SalonLife tarkvara.

7.1.5. Salongid, kes on läbinud kõik eeltoodud kriteeriumid on välja toodud järgneval leheküljel: www.salonlife.com/search/benefit/ilukaart

7.2.

Kinkekaarti tellides saavad nii Klient kui Kasutaja aru, et 7.1 punktides toodud Kinkekaarti aktsepteerivate Salongide nimekiri on ajas muutuv ning Väljastaja ei saa garanteerida, et Kinkekaardi kasutamise soovimise hetkel aktsepteerivad kõik samad Salongid endiselt Kinkekaarti.

7.3.

Punktis 7.1 välja toodud nimekirjas on välja toodud Salongid, kelle juures on võimalik Ilukaardi Kinkekaarti kasutada, kuid see ei pruugi tähendada, et kõik selle Salongi ruumides tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud seda aktsepteerivad. Täpsema loetelu Ilukaardi Kinkekaarti aktsepteerivatest Salongi ruumides tegutsevatest isikutest saab SalonLife.com lehel, avades Salongi profiili ning klõpsates “Ilukaardi ametlik partner” sektsioonis lingile “Vaata, kes siit salongist on ilukaardiga liitunud…”.

8

KINKEKAARDIGA OSTUDE EEST TASUMINE

8.1.

Enne Aegumiskuupäeva võib Kasutaja Kinkekaarti kasutada piiramatu arvu Ostude tegemiseks, kui nende koguväärtus ei ületa Kinkekaardi Nimiväärtust.

8.2.

Kinkekaardiga saab Ostusid teha ühe või mitme Salongi juures Kasutaja äranägemise järgi.

8.3.

Enne ostu sooritamist teavitab Klient Salongi, millise summa ulatuses soovib ta tasuda Kinkekaardiga.

8.4.

Salongil, kes on sõlminud Väljastajaga lepingu Kinkekaardi aktsepteerimiseks, ei ole õigust keelduda Kinkekaardi aktsepteerimisest maksevahendina, välja arvatud juhul, kui Salongi seade on rikkis, mis võimaldaks Ilukaardi Kinkekaarti aktsepteerida.

8.5.

Kui Kinkekaardi Saldo ei ole Ostu eest tasumiseks piisav, on Salong kohustatud Kinkekaarti Ostu eest tasumiseks aktsepteerima, tingimusel, et Kasutaja tasub ülejäänud osa sularahas, maksekaardiga või teise Kinkekaardiga.

8.6.

Kui Kasutaja kavatseb Ostu eest osaliselt või täielikult Kinkekaardiga tasuda, peab ta enne Ostu eest tasumist kassas Salongi töötajale Kinkekaardi esitama. Kinkekaardilt loetakse Ostu eest tasumiseks Kinkekaardikoodi andmed ning Ost autoriseeritakse Salongi Seadmega Kasutaja juuresolekul.

8.7.

Ostu autoriseerimisel vähendab Süsteem Saldot summa võrra, mis on võrdne Seadme poolt tekitatud Ostu autoriseerimispalve summaga.

8.8.

Väljastaja ega Edasimüüja ei vastuta Kinkekaardi kolmanda isiku kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest. Nimetatud juhul ei hüvitata kolmandate isikute kasutatud summat ei Kliendile, Salongile, ega Kinkekaardi õigustatud Kasutajale.

9

OSTU TÜHISTAMINE

9.1.

Ostud, mille eest on osaliselt või täielikult Kinkekaardiga tasutud, võib tühistada seaduses sätestatud juhtudel ja viisil vastavalt Salongi poolt määratletud protsessile.

10

KINKEKAARDI SALDO KONTROLLIMINE

10.1.

Kasutaja võib Saldot tasuta kontrollida, saates selleks päringu info@salon.life emailile ning esitades oma kinkekaardi koodi.

11

KINKEKAARDI AEGUMISKUUPÄEV

11.1.

Kinkekaart kehtib ja seda võib kasutada Ostude sooritamiseks alates Kliendile väljastamise hetkest.

11.2.

Kinkekaardi Aegumiskuupäev saabub 6 (kuue) kuu jooksul alates selle väljastamiskuupäevast. Kinkekaardi Aegumiskuupäev on märgitud digitaalse Kinkekaardi peale.

11.3.

Kinkekaardi ostmise hetkel on võimalik valida lisateenusena ka pikendatud Aegumiskuupäevaga kinkekaarti, mille Aegumiskuupäev saabub 18 (kaheksateist) kuu jooksul alates selle väljastamiskuupäevast. Kinkekaardi Aegumiskuupäev on märgitud digitaalse Kinkekaardi peale.

11.4.

Kinkekaardi Aegumiskuupäeva on võimalik pikendada ainult Kinkekaardi Ostmise hetkel. Kui Kinkekaart on väljastatud Kliendile, siis pole enam Aegumiskuupäeva võimalik muuta.

11.5.

Pärast Kinkekaardi Aegumiskuupäeva saabumist suletakse maksevõimalus automaatselt ja  Kinkekaardil olevat kasutamata summat enam kasutada ei saa ning see ei kuulu tagastamisele ega kompenseerimisele.

12

KEHTETUD KINKEKAARDID

12.1.

Kehtetuks loetakse Kinkekaardid, millel on vähemalt üks järgmistest omadustest: a) Aegumiskuupäev on saabunud; b) Saldo on 0,00 EUR; c) kaart on rikutud; või d) kaart on võltsitud või võltsingu tunnustega.

12.2.

Kinkekaart loetakse võltsituks, kui selle Saldo ületab kaardil märgitut, kui see ei vasta Väljastaja koostatud Kinkekaardi näidisele või kui sellel on muid võltsingu tunnuseid.

12.3.

Võltsitud Kinkekaardid tühistatakse ja nende Kasutaja kaotab võltsingu tuvastamise hetkest kõik Kasutaja õigused.