Kinkekaardi Aktsepteerimise ja Ilukaardi Teenustasude Leping

1

LEPING JA LEPINGUOSALISED

1.1.

Lepinguosalised on SalonLife OÜ (Vahendaja) registrikoodiga 16520629 ja Ilukaardi aktsepteerimise liitumisvormi täitnud ilusalong (Salong).

1.2.

Edaspidi Vahendaja ja Salong koos kui „Pooled“ ja mõlemad eraldi kui „Pool“.

2

LEPINGU EESMÄRK JA PÕHITINGIMUSED

2.1.

Lepingu eesmärk on tõsta SalonLife’i äritarkvara kasutava Salongi teenuste silmapaistvust ja kättesaadavust tarbijatele (edaspidi ka kui “Klient”). Selle eesmärgi täitmiseks on Vahendaja loonud Ilukaardi-nimelise kinkekaardi ehk vautšeri (edaspidi “Kinkekaart”), mida turundatakse ja müüakse Klientidele, kes omakorda saavad nimetatud Kinkekaarti kasutada Ilukaarti aktsepteerivates Salongides pakutavate teenuste eest maksmiseks.

2.2.

Kui Klient tasub Salongis teenuste eest Ilukaardi-nimelise Kinkekaardiga edukalt, siis loetakse Kliendi arve Kinkekaardiga tasutud summas Kliendi poolt makstuks (edaspidi ka “Kinkekaardiga makstud”).

2.3.

Kui Klient on tasunud Salongis Ilukaardi-nimelise Kinkekaardiga, siis kohustub Vahendaja tegema Salongile Kinkekaardiga makstud summas ülekande Salongi pangakontole või lisama SalonLife tarkvarakasutuse krediiti. Mõlemal juhul arvestatakse summast enne ülekannet maha ka Lepingus toodud Teenustasud.

2.4.

Vahendaja ei ole Salongi ja Kliendi vahelise lepingu osapool, vaid vahendab teisele ettevõttele (Salongile) lepingu sõlmimist kolmanda isikuga (Kliendiga) või osutab kolmanda isikuga lepingu sõlmimise võimalusele ning tutvustab Klientidele erinevate Salongide teenuseid. Salong vastutab tervikuna enda pakutavate teenuste ja nende täitmise (sh kvaliteedi, aja, koha jne) eest, samuti teenuse osutamise lepinguga seotud maksukohustuste eest. Vahendaja ise iluteenuseid ei osuta ega vastuta ka muul moel enda vahendatavate teenuste eest. Vahendaja vastutus on piiratud nimetatud müügisüsteemi tegevusega.

2.5.

Vahendaja ei vastuta mingis osas võimaliku kahju eest, mis Salongile või Klientidele teenust kasutades tekib. Salong vastutab Klientide kaebuste käsitlemise ja võimalike teenusega seotud kahjuhüvitiste maksmise eest nii Klientidele kui ka kolmandatele isikutele.

2.6.

Vahendajal on õigus vahendada ja turundada ka kõigi teiste Salongide teenuseid, kes on SalonLife tarkvara kasutajad.

2.7.

Pooled kinnitavad ja saavad aru, et käesolevat Lepingut võivad mõjutada ka Vahendaja tarkvara kasutustingimused, privaatsuspoliitika ja muud Kinkekaardi ostu- ning kasutustingimused (kättesaadav: www.salonlife.com), mis reguleerivad Kliendi ja Vahendaja vahelisi õigussuhteid. Salong kinnitab ja saab aru, et on hoolikalt tutvunud viidatud tingimustega ja nõustub järgima nendest tingimustest tekkivaid kohustusi. Salong kinnitab ja saab aru, et Vahendaja võib neid kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning kohustub kasutustingimusi regulaarselt jälgima.

3

SALONGI KVALIFITSEERUMINE KINKEKAARDI AKTSEPTEERIMISEKS

3.1.

Selleks, et Salong saaks hakata Ilukaarti aktsepteerima, peab ta vastama kõikidele järgnevatele tingimustele:

3.1.1.

Salongi tegutsemiskoht peab olema Eestis.

3.1.2.

Salong peab kasutama SalonLife äritarkvara tasulist versiooni.

3.1.3.

Salong peab olema loonud avaliku profiili SalonLife Connect platvormil (www.salonlife.com).

3.1.4.

Salong peab täitma ja esitama SalonLife tarkvaras Ilukaardi Kinkekaardi aktsepteerimise vormi ning sõlmima käesoleva Lepingu.

3.1.5.

Salongi esindusõigusega isik peab sisestama Salongi andmed (salongi ettevõtte nimi; registrikood; esindaja nimi; esindaja isikukood).

3.1.6.

Salong peab määrama, kas soovib saada Kinkekaardi kasutamiste eest ülekannet oma pangakontole või soovib saada seda SalonLife äritarkvara kasutuskrediidina. Olenevalt ülekande meetodist võib Salong vajada pangakonto arveldusarve sisestamist ning vajadusel läbima ka isikutuvastuse.

3.1.7.

Salongi ettevõtte esindaja peab määrab, millised Salongi töötajad võivad aktsepteerida selle Salongi nimel Kinkekaarte.

3.1.8.

Vahendaja vaatab Ilukaardi Kinkekaardi aktsepteerimise taotluse üle ja teeb selle põhjal otsuse, kas annab Salongile õiguse Ilukaardi Kinkekaarte aktsepteerida või mitte.

4

KINKEKAARDI OSTMINE

4.1.

Klient saab Kinkekaarte soetada elektroonilise müügisüsteemi kaudu internetiaadressil (www.salonlife.com) ja mujal (nt kingipoodides, kaubanduskeskustes jne).

4.2.

Täpsemad Kinkekaardi ostu- ja kasutustingimused on välja toodud Kinkekaardi ostmise lehel (www.salonlife.com) ning on osa käesolevast Lepingust.

5

KINKEKAARDI KASUTAMISE PROTSESS

5.1.

Klient esitab Salongis kohapeal teenuste eest tasumiseks Salongi esindajale Ilukaardi Kinkekaardi.

5.2.

Salong avab SalonLife digitaalse kalendri, avab sealt Kliendi broneeringu ning määrab broneeringu maksemeetodiks “Ilukaart”, mille järel sisestab Kinkekaardil oleva koodi selleks ettenähtud lahtrisse ja kinnitab selle.

5.3.

SalonLife tarkvara kontrollib, kas vastava kinkekaardi koodiga Kinkekaart eksisteerib, kas see on kehtiv ning kas Kinkekaardil on piisavalt saldot, et Klient saaks Salongis tellitud teenuste eest täielikult tasuda.

5.4.

Juhul, kui SalonLife tarkvara annab Salongile teate, et kinkekaardiga makse õnnestus, siis loetakse Kliendi vastav broneering Kinkekaardiga makstud summas tasutuks.

5.5.

Juhul, kui SalonLife tarkvara annab Salongile teate, et kinkekaarti saab kasutada osaliselt broneeringu eest tasumiseks ning Klient tasub puuduva summa muul maksemeetodil, on Salong kohustatud endiselt Kinkekaarti aktsepteerima ühe maksemeetodina tehingust.

5.6.

SalonLife tarkvara loob iga Kinkekaardi kasutamise kohta ühe aruande (Salongi poolt Vahendajale) ning ühe teenustasu arve (Vahendaja poolt Salongile). Arve ja aruande alusel teeb Vahendaja Salongile ülekande pangakontole või SalonLife tarkvara kasutuskreedidina.

5.7.

Juhul, kui SalonLife tarkvara ei anna Salongile selget teadet, et kinkekaardiga makse õnnestus, siis ei loeta Kliendi vastavat broneeringut Kinkekaardiga tasutuks.

5.8.

Pärast Kinkekaardi edukat või ebaedukat kasutamist on Salong kohustatud Kinkekaardi Kliendile tagastama.

6

VÄLJAMAKSE JA TEENUSTASUD

6.1.

Pooled on nõus ja aktsepteerivad, et SalonLife tarkvara koostab iga Kinkekaardi kasutuse kohta Vahendaja poolt Salongile teenustasude eest arve ja lisaks Kinkekaardi kasutuse eest Salongi poolt Vahendajale aruande. Aruandes on märgitud Kinkekaardi kasutuse summa ja broneeringu info, milles Kinkekaarti kasutati. Aruande põhjal teeb Vahendaja Salongile kokkulepitud viisil ülekande, millest lahutatakse enne ülekande tegemist Lepingus sätestatud teenustasud.

6.2.

Iga Kinkekaardi kasutuskorra eest tuleb Salongil tasuda Vahendajale fikseeritud summas teenustasu. Teenustasu suurus on 2,99 € iga broneeringu pealt, milles kasutati Kinkekaarti maksemeetodina. Teenustasu suurus ei sõltu broneeringu käibest.

6.3.

Kui Salong soovib saada Kinkekaartide kasutamise eest ülekannet pangakontole, lisandub iga broneeringu pealt, mille puhul kasutati Kinkekaarti maskemeetodina, veel lisaks väljamakse teenustasu 1,99 € (ehk kokku 2,99 € + 1,99 €).

6.4.

Kui Salong soovib saada Kinkekaartide kasutamise eest ülekannet SalonLife’i kasutuskrediidina, siis on teenustasu vaid 6.3. punktis määratud 2,99 € broneeringult, milles kasutati Kinkekaarti maksemeetodina, ning väljamakse teenustasu sellisel juhul ei lisandu.

6.5.

Salongile SalonLife kasutuskrediidina välja makstud summat ei ole võimalik hilisemalt ümber vahetada rahaks või tagastada seda pangakontole. SalonLife’i kasutuskrediiti on võimalik Salongil kasutada üksnes SalonLife salongitarkvara paketimaksete eest tasumiseks ja SMS krediidi ostmiseks. SalonLife kasutuskrediidiga ei saa osta uut Ilukaardi Kinkekaarti.

6.6.

Vahendaja teeb Salongile pangaülekande eelmisel kuul kasutatud Kinkekaartide eest, millest lahutatakse Teenustasud. Pangaülekanne tehakse minimaalselt kord kuus iga kuu 10. päeval või sellele järgneval tööpäeval. Vahendaja võib Kinkekaardi kasutamise eest väljamakset teha ka tihedamini. Juhul, kui Salong on väljamakseks valinud pangaülekande asemel hoopis SalonLife tarkvara kasutuskrediidi, tehakse ülekanne SalonLife krediidina automaatselt ja viivitamatult.

7

SALONGI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1.

Salongi kohustused on järgmised:

7.1.1. Alati aktsepteerida Ilukaardi Kinkekaarti maksevahendina Salongis pakutavate teenuste ostmise eest, kui Klient soovib sellega tasuda ja Kinkekaart ei ole aegunud ning Kinkekaardi Saldo on suurem kui 0,00 €.

7.1.2. Maksta Vahendajale teenustasu käesolevas Lepingus määratud tingimustel.

7.1.3. Tagada, et pakutavad teenused oleks ohutud ja vastaks Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, muudele õigusaktidele ja ettekirjutustele. Osutatavad teenused peavad vastama tegevusalal üldkehtivale tasemele ja standarditele.

7.1.4. Tagada teenuse osutamisest tekkinud maksukohustuste korrektne täitmine (sh maksude tasumine teenuse osutamiselt). Vahendaja poolt väljastatud kinkekaart on käibemaksuseaduse mõttes „mitmeotstarbeline vautšer“.

7.1.5. Salong vastutab Vahendajale ja Kliendile esitatud andmete õigsuse eest ning võimalike süsteemis olevates andmetes tehtavate muudatuste eest. Sealjuures vastutab Salong Vahendajale või Kliendile esitatud reklaammaterjalide (sh piltide) õigsuse eest ja muuhulgas selle eest, et pakutav teenus vastab reklaammaterjalidele.

7.1.6. Salongil on kohustus alati jälgida, et Kinkekaardi kood sisestatakse süsteemi korrektselt ning keelatud on proovida ära arvata suvalisi Kinkekaardi koode.

7.1.7. Salong kohustub aru saama, et Kinkekaardi registreerimine Kliendi broneeringul on tegevus, mida peale kinnitamist ei saa enam tagasi võtta. Juhul, kui Kliendi broneeringus tehakse peale Kinkekaardi kasutamist veel muutusi, mis mõjutavad Kliendi arvet Salongis, lepivad Salong ja Klient selle lahenduses omavahel kokku. Kõik osapooled saavad aru, et Salong ei saa Kinkekaardilt juba maha arvestatud saldot Kinkekaardile tagastada.

7.1.8. Salong kohustub Ilukaardi Kinkekaarti aktsepteerima vaid Salongis kohapeal pakutavate iluteenuste eest.

7.2.

Salongi õigused on järgmised:

7.2.1. Vahendada ka oma teenuste kinkekaarte ja müüa ka oma teenuseid iseseisvalt käesolevast lepingust sõltumata.

8

VAHENDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1.

Vahendaja kohustused on järgmised:

8.1.1. Turundada ja müüa Ilukaardi Kinkekaarte.

8.1.2. Kanda Salongile üle tema registreeritud Kinkekaartide summa, millest on vastavalt käesoleva Lepingu 6. punktile arvestatud maha teenustasud. Hilinenud maksetele on Vahendaja kohustatud maksma intressi 0,02% tasumata summalt päevas.

8.1.3. Selgitada klientidele interneti müügisüsteemis ühemõtteliselt, et käesolevas lepingus määratletud teenuseid osutavad ja nende kvaliteedi eest vastutavad Salongid.

8.1.4. Esindada Salonge professionaalselt ja pakkuda Kliendile vahendusteenust vastavalt kehtivatele seadusaktidele ning tegevusalal valitsevale heale tasemele ja standarditele.

8.2.

Vahendaja õigused on järgmised:

8.2.1. Müüa muid Salongi toodetega samalaadseid tooteid ja teenuseid, kui eraldi ei lepita kokku teisiti.

8.2.2. Muuta Kinkekaartide müümise- ning kasutustingimusi, hinnakirju, disaine, lisateenuseid jms Salonge sellest etteteatamata.

8.2.3. Vahendaja võib Kinkekaardi parema turundamise eesmärgil kasutada Salongi reklaammaterjale, kaubamärki ja muid autoriõigustega kaitstud teoseid („Intellektuaalne Omand“).

9

KONFIDENTSIAALSUS

9.1.

Lepinguosalised kohustuvad nii käesoleva lepingu kehtivusajal kui ka pärast seda mitte loovutama ühelegi kolmandale poolele teiselt lepinguosaliselt saadud konfidentsiaalset teavet ilma teise lepinguosalise eraldi nõusolekuta.

9.2.

Käesolevas peatükis nimetatud konfidentsiaalsuskohustust rikkunud lepinguosaline vastutab kõigi rikkumisest tulenevate otseste kahjude eest. Nimetatud vastutus ei kõrvalda vastutust muude võimalike kahjude suhtes.

9.3.

Konfidentsiaalseks teabeks loevad lepinguosalised käesoleva lepingu tingimusi, pooleliolevate läbirääkimiste käiku, hinnakujunduspoliitikat ja selle elemente ning üleüldist osapoolte vahelist koostööd puudutavat infot.

10

LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

10.1.

Leping kehtib tähtajatult.

10.2.

Lepingut võib muuta igal ajal, kui selleks on mõjuvad põhjused ja kõik Pooled nõustuvad sellega. Lepingu muutused tuleb esitada kirjalikult taasesitatavas formaadis.

10.3.

Mõlemad lepinguosalised võivad Lepingu ühepoolselt lõpetada teatades sellest teisele lepinguosalisele 30 (kolmkümmend) päeva ette.

10.4.

Mõlemad lepinguosalised võivad lepingu ilma etteteatamisajata lõpetada vaid juhul, kui teine lepinguosaline on tahtlikult või raske hooletuse tõttu rikkunud lepingus kindlaks määratud kohustusi.

10.5.

Lepingu võib mõlema lepinguosalise nõusolekul koheselt lõpetada mistahes ajal.

11

KOHALDATAV ÕIGUS JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

11.1.

Lepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

11.2.

Lepinguosalised püüavad lahendada lepingu täitmisega seotud erimeelsused läbirääkimiste teel. Lepinguosaliste vaidlused, mille osas ei saavutata kokkulepet läbirääkimistel, lahendatakse õigusaktidega kehtestatud korras Harju Maakohtus.

12

LEPINGU JÕUSTUMINE

12.1.

Pooled on kokku leppinud, et käesolev Leping kehtib ka allkirjastamata kujul. Käesolev leping loetakse sõlmituks Poolte poolt koheselt, kui Salong on Ilukaardi aktsepteerimise taotluse vormis märkinud, et on selle Lepingu läbi lugenud ja nõustub selle tingimustega ning on Ilukaardi aktsepteerimise taotluse esitanud.